دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 10:12

تشکیل انجمن کشت فراسرزمینی

 

تشکیل انجمن کشت فراسرزمینی

 

بنا به دعوت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 28/4/96 اولین جلسه گردهم آیی فعالان و کشاورزان شاغل در بخش کشاورزی و کشت فراسرزمینی و با حضور معاون محترم زراعت و مدیران و مسئولین کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید که در نتیجه مذاکرات و اظهار نظر های مختلف مرکزی در قالب تشکلی با نام و هویت انجمن کشت فراسرزمینی ابراز و مورد تایید و اساسنامه پیشنهادی نیز پس از اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در اولین جلسه بعدی هیات موسس نسبت به  پیگیری کار اقدام نماید همچنین در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر افراد علاقمند و داوطلب جهت عضویت در هیات موسس خود را کاندید نمودند که متعاقبا جهت تشکیل هیات موسس  پیگیر امور مربوطه تا مرحله تصویب و ثبت انجمن خواهند بود