این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برآورد سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم فعالیت‌های انسانی بر رواناب‌های سطحی برآورد سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم فعالیت‌های انسانی بر رواناب‌های سطحی مرکز ملّی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
 • هدف و مراحل تحقیق

 

این مطالعه متمرکز بر تعیین سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی (تغییر اقلیم) در تغییر رژیم جریان­های سطحی در پنج حوضه­ی آبریز تالاب گاوخونی، محدوده مطالعاتی نیشابور، حوضه آبریز رودخانه کر تا محل سد درودزن، حوضه آبریز رودخانه کرخه تا محل سد کرخه و حوضه آبریز رودخانه کارون تا محل سد گتوند است. اهداف این طرح عبارت بودند از:

1-   تعیین سهم تجمیعی اثرات مستقیم انسانی نظیر تغییر کاربری اراضی و بر هم زدن رژیم طبیعی تبادل آب بین منابع سطحی و زیرزمینی در مقیاس سالانه و فصلی در تغییر رژیم رواناب¬های سطحی

2-   تعیین سهم اثرات غیر مستقیم انسانی (تغییرات آب و هوایی) در تغییر رژیم رواناب¬های سطحی در مقیاس سالانه و فصلی

آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر رژیم بارش و دما، تعیین زمان شکست رژیم هیدرولوژیکی حوضه­های مورد مطالعه و بررسی عملکرد روش­های مختلف تعیین سهم و تطابق نتایج روش­ها با مشاهدات میدانی برای تعیین روش برتر در صورت امکان و وجود اطلاعات، اهداف فرعی این تحقیق بوده¬اند. مراحل تحقیق و روش­شناسی­های مورد استفاده به شرح زیر بوده­اند:

 • کنترل همگنی اطلاعات و تعیین نقاط شکست اولین مرحله در این تحقیق بوده است. برای کنترل همگنی داده­ها از چهار آزمون آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT)، آزمون دامنه (BR)Buishand، آزمون Pettitt و Run Test (RT)  و برای تعیین نقاط شکست از سه آزمون اول استفاده شده است.
 • آشکار سازی روندها با استفاده از شاخص‌های اقلیمی حدی توصیه شده به‌وسیله گروه تخصصی آشکارسازی تغییر اقلیم و شاخص‌ها (ETCCDI ) وابسته به سازمان هواشناسی جهانی  (WMO) و با بهره­گیری از نرم افزار RClimDex معرفی شده توسط همین کارگروه انجام شده است.
  1. انتخاب ایستگاه­های هیدرومتری قابل استفاده در فرآیند مدلسازی بیلان و تعیین سهم اثرات و مدلسازی بیلان هیدروکلیماتولوژی در حوضه بالادست ایستگاه­های منتخب با استفاده از مدلهای بیلان Jazim، Guo، Rao & Al-Wadany، WASMOD-M، McCabe & Markstrom
 • تعیین سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر تغییرات رواناب­ها با استفاده از روش­های زیر:
  1. روش کشسانی اقلیمی با رویکردهای غیرپارامتری و مبتنی بر فرضیه بودیکو
  2. روش رگرسیون خطی
  3. روش تثبیت – تغییر
 • مقایسه نتایج روش­های مختلف با شواهد میدانی و جمع بندی
تعداد بازدید : 4684