این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

 کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز : تهیه خبر، بولتن و بروشور 

 

 

 ردیف  موضوع محور
1  بولتن ماهانه آب و محیط زیست آب، محیط زیست و اقتصاد سبز
1  بروشور چالش های آب و محیط زیست آب، محیط زیست
3   بروشور چرا اقتصاد سبز؟   اقتصاد سبز
4  "روز جهانی محیط زیست" و "هفته محیط زیست" را چگونه پاس بداریم؟ در بولتن جوانه اتاق ایران   محیط زیست 
5  نقش بخش خصوصی در بزرگداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی در بولتن جوانه اتاق ایران   محیط زیست 

 

 

تعداد بازدید : 2547