سه شنبه, 12 فروردين 1399 ساعت 07:25

 

 

 

طرح مورد حمایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در زمینه بهره‌وری آب، به عنوان طرح برگزیده رونق تولید در استان قزوین انتخاب شد.

 

پروژه مطالعاتی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان «بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره‌وری و تهیه راهنمای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان‌ها (مطالعه موردی: دشت قزوین)» طرح برگزیده رونق تولید در استان قزوین شد.

پروژه مطالعاتی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان «بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره‌وری و تهیه راهنمای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان‌ها (مطالعه موردی: دشت قزوین)» طرح برگزیده رونق تولید در استان قزوین شد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای پایش اقدامات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در زمینه رونق تولید و حل معضلات جامعه و صنعت، با کمک دانشگاه‌های معین هر استان، طرح‌های برگزیده استان‌ها را شناسایی، بررسی و انتخاب نموده است. در استان قزوین، طرح «بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره‌وری و تهیه راهنمای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان‌ها (مطالعه موردی: دشت قزوین)» به عنوان طرح برگزیده استانی انتخاب شده است. کارفرمای طرح مذکور، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، و مجری طرح، آقای دکتر بیژن نظری، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بوده است.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در راستای انجام تکالیف پیش بینی شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسبت به ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اقدام کرده است. این مرکز در طی 8 سال فعالیت خود در صیانت از فضای کسب و کار بخش کشاورزی و آب، اقدامات و فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای را داشته است. از جمله ماموریت‌ها و فعالیت‌های تعریف شده برای مرکز می‌توان به آینده‌پژوهی در زمینه مسائل راهبردی بخش کشاورزی و آب کشور،تولید فکر راهبردی در زمینه کشاورزی و آب در جهت توسعه کسب و کار با لحاظ منافع ملی و کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقا بهره‌وری بخش کشاورزی و آب کشور اشاره نمود.

طرح «بررسی و تحلیل جامع شکاف بهره‌وری و تهیه راهنمای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی کشاورزان و پایداری در آبخوان‌ها (مطالعه موردی: دشت قزوین)» یکی از پروژه‌های مطالعاتی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب است که با هدف ارائه و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای بهره‌وری آب در راستای افزایش تولید و درآمد کشاورزان ضمن پایداری آب‌خوان، برنامه‌ریزی و انجام شده است. با انجام مطالعه مذکور، لیست راهبردهای اولویت‌دار دشت قزوین به تفکیک محور فعالیت و سازمان‌های مسئول به همراه راهنمای تدوین برنامه بهبود بهره‌وری آب با رویکرد پایداری منابع آب، ارائه شده است که می‌تواند مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی قرار گیرد.

براساس تجربیات و مطالعات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، فرصت‌های زیادی برای ارتقای بهره‌وری آب، افزایش تولید و کاهش فشار به منابع آبی وجود دارد. بهره‌مندی از این فرصتها نیازمند برنامه‌ریزی فرابخشی حوزه‌های دولتی کشاورزی، آب و صنعت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی  است.