1390

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16

• در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/11/16 و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد.
1390

بند الف تبصره ماده 1 قانون بهیود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16

تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد. اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
1390

ایجاد دفتر ساماندهی کشاورز ی و آب : موقت سه ساله

بر اساس این قانون سه وظیفه برای اتاق ایران در حیطه کشاورزی ترسیم شده است: 1.وظیفه مند شدن اتاق ایران در بخش کشاورزی و اضافه شدن کلمه کشاورزی به سایر ماموریتها 2.ساماندهی و توانمندسازی اتاق ایران بمنظور کمک به بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار کشاورزی کشور 3.نهایتا ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در بخش غیر دولتی
1390

اساسنامه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

اساسنامه مرکز در اواخر سال 1392 تقدیم هیات رئیسه محترم اتاق ایران گردید و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1393 مورد تصویب قرار گرفت.
1393

ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

مرکز ملی مطالعات در مهرماه 1393 یعنی 6 ماه قبل از مدت تعیین شده کار خود را به طور رسمی آغاز نمود.

تاریخچه

1390

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب

1390/16/11

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد.

رای دسترسی به متن کامل قانون اینجا کلیک کنید


بند الف تبصره ماده 1 قانون بهیود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/16/11

تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد. اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.


ایجاد دفتر ساماندهی کشاورز ی و آب : موقت سه ساله

بر اساس این قانون سه وظیفه برای اتاق ایران در حیطه کشاورزی ترسیم شده است: 1.وظیفه مند شدن اتاق ایران در بخش کشاورزی و اضافه شدن کلمه کشاورزی به سایر ماموریتها 2.ساماندهی و توانمندسازی اتاق ایران بمنظور کمک به بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار کشاورزی کشور 3.نهایتا ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در بخش غیر دولتی


اساسنامه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

اساسنامه مرکز در اواخر سال 1392 تقدیم هیات رئیسه محترم اتاق ایران گردید و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1393 مورد تصویب قرار گرفت.


1393
ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

مرکز ملی مطالعات در مهرماه 1393 یعنی 6 ماه قبل از مدت تعیین شده کار خود را به طور رسمی آغاز نمود

 

چارت مرکز

تعداد بازدید : 4891